GOG MAGOG TABİRİ NEREDEN GELİYOR ?

18 EKİM 2014 CAVUS BİR YORUM YAPIN
Bazı Avrupalılar ve Araplar, TÜRKLER için GOG-MAGOG tabirini kullanırlar. Bu ifadenin nereden kaynaklandığını, dayandığı gerçekçi bir nokta olup olmadığını araştırmak gerekir.
Önce hemen belirtelim ki, GQG-MAGOG ifadesi Tevrat’ta ve İncil’de geçer. (Örnek olarak bakınız: Tekvin 12/2, Hezekiel 38/1-6) Yahudiler, Hıristiyanlar, Araplar bu iki tabirden TÜRKLER’i çıkarırlar. Yorumlarda “Kafkasya’da yaşayan insanların, İSKİTLER’in kastedildiği” söylenir.
M.Ö. 2. binlerde Hint-Avrupai kavimler iki grup halinde Avrasya steplerinden göç etmeye başladılar. BU GÖÇÜN SEBEBİ TÜRK URUKLARININ BASKISI İDİ. Bu gruplardan birincisi Balkanlar-Karadeniz’in kuzeyi-Anadolu hattını takip ettiler. Avrupa’nın Hint-Avrupaî, veya Aryan temelini bu göçler oluşturdu. Avrupalılar artık dillerinin M.Ö.2000-1000 yılları arasında ANADOLU’da oluştuğunu kabul etmek zorunda kalmışlardır. (John Noble-John King, USSR, 1991, Avustralya)
İKİNCİ GRUP ise daha ziyade Hint-İran kökenli idi, Kafkaslar-Fırat bölgesi hattını takip etti ve HURRİLER İLE KARŞILAŞARAK ASİMİLE OLDU.
HURRİLER M.Ö.1450 de medeniyetlerinin zirvesine çıktılar. Kendilerinden sonra gelen HİTİTLER’in Hint-Avrupaî sayılması, bu göç ve asimilasyonun bıraktığı izlerden dolayıdır. Yoksa HİTİTLER (ETİLER) Anadolu’ya dışarıdan gelmiş saf bir Aryan (Hint-Avrupai) kavim değildir.
Bu ikinci gruptan bazı kabileler Hindistan’a kadar uzanıp oralara yerleştiler. Böylece Hindistan Hint-Avrupai özelliğini kazanmaya başladı.
Kısacası, “Iranian” kelimesinden bozma olan ARYAN tabiri ile kastedilen Hint-Avrupai kavimlerin İran, Hindistan ve Avrupa’da ortaya çıkması, BERTHOLD’un tespit ettiği gibi Avrasya steplerindeki hareketlenmeden sonradır. Aryan diye bir ırk, bir millet ve devlet daha önce var olmadığı gibi, bu gruptaki kavimler gene BERTHOLD’un söylediği gibi, medeniyeti başkalarından, TÜRK ve SAMÎ kavimlerden öğrenmişlerdir.
Öte yandan TÜRK özelliği taşıyan KİMMERLER ve İSKİTLER de Kafkaslar-Fırat yolunu takip ederek geldiler ve M.Ö. 8. asırda ORTA DOĞU bölgesine yerleştiler. İSKİTLER (SAKALAR) M.Ö.8. asırdan M.S. 2. asra kadar, doğuda ÇİN SEDDİ’nden batıda TUNA NEHRİ’ne kadar 1000 yıl varlık gösterdiler, diğer halkları etkilediler, eserlerini bıraktılar. Bizanslı yazar ATTALIATE, “İSKİTLER ile TÜRKLER aynı ırktandır,” der.
ASUR kaynaklarına göre SAKALAR (İSKİTLER), KİMMERLER’i kovalayarak KAFKASLAR’a geldiklerinde, SAKA (İSKİT) hükümdarı GOG’un PARATİ ve MARATİ adında iki oğlu vardı. M.Ö. 662 yılında ASUR ülkesine saldırdılar ve yenilerek esir düştüler.PARATİ’nin (Herodot Tarihi’nde Prothies diye geçer) oğlu MADUVA (Herodot’ta Madies diye geçer) derlenip toparlanarak Anadolu, Suriye ve Filistin’i ele geçirdi. HERODOT ve XSENOPHONE bundan 100-150 yıl sonradır.
M.S.628 yazılmış olan Süryanice İSKENDER romanında geçen GOG isminin yanında geçen MAGOG ismi de Türk kavimlerinin başbuğlarının adları ile anıldıklarını hatırlatmaktadır. SELÇUKLU, OSMANLI gibi… GOG-MOG, GOG-MAGOG olmuştur. Urfa Piskoposu EFRAYM sözünü ettiğimiz eserde şöyle yazar: “Onlar GOG ve MAGOG süvarileridir. Küheylanlarının üstünde fırtına gibi uçarlar. Karşılarında durabilecek hiç kimse yoktur.”
GOGARLAR, Gog kavminden; MOGARLAR da Mog uruğundan gelir. (15) MOG diyarı, VAN ve HAKKARİ çevresidir. Her ikisi de İSKİT boyudur.
MACAR milli efsanelerinde MAGOR, MAGAR ve MOGAR kelimeleri arasında fark yoktur. MAGAR sözü, MACAR adına Magyar veya Megyer’den daha yakındır. Yani MOGLAR, bir TÜRK boyu olan MACARLAR’ın atalarıdır. MACARLAR’ın ilk yurdu da GÜNEY ANADOLU’dur !.
Milattan önce 2. asırda bu bölgede Arsaklılar vardı ve MOG eyaletinin batısındaki BOHTAN suyu dolaylarında ise GURTU sancağı bulunmaktaydı.
MACARCA ………. TÜRKÇE
—————— ———————
öker ……….. öküz
tiro ……….. dana
bika ……….. boğa
buryu ………… buzağı
tyük ………….. tavuk
kos ………….. koç
kecske ………… keçi
tarlo ……….. tarla
tekno ………. tekne
karo …………. kazık
arok ……….. arık
buza ………. buğday
arpo …………. arpa
borso ……….. burçak
alma ……….. elma(alma)
ezölo ……….. üzüm
sereg ………… çeri(ordu)
tanı ……….. tanık(taşıt)
belyeg ………… belge
cıdem ………… erdem
egy ………….. kutsal (ege)
bun ………… günah (bun)
bölcs ………. bilge
kek …………. gök, mavi
sargo ……………. sarı
szam ……….. say
beli …………. bitig
_____________________________

(15) Gog-Mog kelimelerinin TÜRKLER ile bağlantısı burada da bitmez. MOG-OL kavminin Kuzey-Batı Asya’da görülmesi, onların medeniyetin merkezi Mezopotamya ile ilişkisini kesemez. Nasıl ki, Güney Amerika kızılderilileri Orta Asya’ya bağlanıyorsa; Moğolların ataları da Macarlar’ın ki ile aynıdır. Eski TÜRKLER Hazar’ın kuzey ve güneyinden Asya’ya yayılmışlardır.
Bu durum, çok eski akraba olup 2500 yıl kadar önce birbirlerinden kopan, ancak HUNLAR ve Cengiz Han zamanından itibaren de ilişkileri tekrar sıklaşan OĞUZ (Gog) ve MOĞOL (Mog) boylarının TÜRK olduğunu gösterir.
Zaten Batılı yazarların hemen hepsi ikisini aynı sayar. Bizde ise Yılmaz Öztuna gibi bir kaç yazar, herhalde tarafsız görünmek için, SÜMER, ELÂM, URAR, HURRİ gibi kavimleri Ari (Aryan) kabul eder. MOĞOLLAR’ı ise TÜRKLER’den tamamen ayrı görür. Bu davranışın Türk Tarihi’ne de, Tarih ilmine de ne kazandırdığı meçhuldür.
Ama şunu da eklemek gerekir ki, Yılmaz Öztuna diğer yandan TÜRKLER’in de Ari olduğunu öne sürer. Yani TÜRKLER yine SÜMER, ELÂM, URAR, HURRİ, hatta HİTİTLER ile akraba çıkar!.
Yavuz, Edip
Tarih Boyunca Türk Kavimleri, sf.169
Times Dünya Tarihi sf. 55
Öztuna, Yılmaz; Devletler ve Hanedanlar, Kültür Bakanlığı, Ankara,1990