Gsterilen sonular: 1 ile 2 ve 2

Konu: Toksik Metaller

 1. #1

  Toksik Metaller

  TOKSIK METALLER


  Canl bnyesine girdii zaman ona zararl olan metallere Toksik Metaller denir. Toksik metalden metale, canldan canlya deitii gibi konsantrasyona bal olarak da deiir. Toksik metaller canl bnyesine havadan, sudan ve zellikle de alnan besinlerden girer. Toksik metaller zamanmzda en zararl evre kirleticiler arasnda yer alr. Dier evre kirleticiler balca; deterjanlar,pestisitler,partikller, gazlar, petrol rnleridir. Bugn bilinen elementlerin says 106'dr. Bunlardan 84 tanesi metaldir. Metaller toksik ve toksik olmayanlar olarak ikiye ayrlr. Toksik olanlarn says, toksik olmayanlarnkinden daha azdr. Ayrca, toksik olanlarn bir ksm yer kabuunda eser olarak bulunur., bir ksmnn da tuzlar suda ok az znr. Bylece potansiyel toksik metallerin says bir hayli azalm olur. Bunlardan da en yaygn olanlar civa ve kurundur
  Metaller toksiklik bakmndan ikiye ayrld gibi konsantrasyon bakmndan da bol ve eser oranda bulunanlar diye ikiye ayrlr. Tablo1. Yerkabuundaki bolluu binde birden daha az olan metallere eser oranda bulunan metaller denir.

  Bu 12 elementin toplam ktlesi, yerkabuu ktlesinin %99,42 kadardr. Eser elementlerden saylan baryum, gene eser elmentlerden saylan altndan 100000 defa daha boldur. Eser elementler veya metaller evre kirlenmesi bakmndan, bol bulunan elemntlerden ok daha tehlikelidir. Canllar eser denen bu elementlerle jeolojik devirler boyunca ok az veya hi temasa gelmedikleri iin, bunlarla uyum salama mekanizmalarn gelitirememilerdir. Baka bir deyile, canllar hep bu metallere yabanc kalmlardr. Halbuki bu eser olmayan veya bol bulunan metallerle jeolojik devirler boyunca hair neir olmular ve onlara uyum salamlardr. Hatta bunlardan bazlarna bnyelerinde ok nemli rol bile vermilerdir.

  Son zamanlarda antropolojik faaliyetlerin byk lde artmas canly, yapsnn yabancs olduu toksik metallerle kar karya getirmi ve bunlarn toksik etkileri canl yapsnda kendisini gstermee balamtr.

  Metal Kirlenmeleri Ve Sonular: Metaller bilinen en deerli maddeler arasndadr. Insanolu bunlar ok uzun zamandan beri kullanmtr. Baka bir deyimle, metaller medeniyetlerin gelimesinde byk rol olan maddelerdir. Zamanmzda bile insanlar byk problemlerinin zmnde gene metallere bavurmaktadr. Buna tipik bir rnek, enerji sorunu iin uranyumun kullanlmasdr.

  Insanlar metal filizlerinin yer kabuundan karlmas, depo edilmesi, tanmas, krlmas, flote edilmesi, eritilmesi, rafine edilmesi, kullanlacak ekle getirilmesi, kullanlmas, korrode olmas, eskimesi ve evreye atlmas esnasnda metallerle hep kar karyadr. Ayrca bir metal filizinin karlmasndan rafine edilmesine kadar geen sre iinde insanlar genel olarak canllar, sadece o metalle deil, filizinde o metalden daha az oranda bulunan teki metallerle de kar karya kalr.

  Baz metal bileikleri de kullanlmalar gerei direkt evreye yaylr ve evreyi kirletir. Buna tipik rnekler baz kurun ve civa bileiklerinin kullanlmasdr. Kurun, tetraetil kurun halinde kalite iyiletirici olarak benzine katlr ve motordaki yanma sonucu eitli bileikleri halinde eksoz gazlar halinde evreye yaylr. Civa ise, fenil civa asetat bileii halinde fungisit olarak kullanlr ve evreye yaylr. Ayrca fosil yaktlardan da evre indirekt olarak nemli lde kirlenir. Bilindii gibi fosil yaktlardan bazlar eser oranda olmak zere kurun ve civann da iinde bulunduu ok eitli metal ihtiva eder. Btn bunlara ilave olarak baz metaller de insan aktivitelerinin dnda doal yollardan canl bnyesine geer. Bazlar da canl bnyesinde birikir. Biriken metaller idrar, dk ve rmelerle tekrar tabiata dner. Ksacas metallerden bir ksm cansz tabiatla canl tabiat arasnda devaml evrim yapar.

  Metalik kirlenmelerin ou sularla toplanr. Sularda toplanma, sularda znme eklinde olaca gibi, znmeden sularn dibinde toplanma eklinde de olabilir. Bu ekilde olan kirlenme ehir endstriyel ve zirai atklardan ileri geldii gibi herhangi bir yolla atmosfere verilen metalik maddelerden de gelebilir. Atmosfere verilen metalik maddeler sonunda yeryzne dner ve akarsular vastasyla su yataklarna srklenirler. Metalik kirlenmeler, organik kirlenmeler gibi kimyasal ve biyolojik yollarla paralanamazlar. Olsa olsa, bir metal bileii baka bir bileie dnr. Dnme ne olursa olsun metal iyonu kaybolmaz. Bu dnmeler esnasnda bazen bir metalin ok toksik ve suda znen bileii de meydana gelebilir. Btn bunlara ilave olarak, metalik kirlenmeler konveksiyon, rzger ve sular vastasyla bir yerden baka bir yere srklenirler. Bu ekilde dalmann yararl ynleri yannda zararl ynleri de vardr. nk, hi kirlenmemi temiz blgeler bylece kirlenmi olur.

  Yeryzne inen toksik metal bileikleri nehir, yamur ve kar sularyla yeryz sularna ulatrld gibi yamur ve kar sularyla topraktan szma suretiyle eser oranda da olsa yeralt sularna da karabilir. Bu nedenle bazen yeralt sular da;eitli toksik metaller ihtiva edebilir. Ime sular da bu kaynaklardan temin edildiinden, iler,inde eitli toksik metaller bulunabilir. ABD'deki sularda bulunan balca toksik metaller ve bunlarn eitli sulardaki konsantrasyonlar ve ehir sularnda msaade edilen snrlar Tablo2'de verilmitir.

  En nemli konulardan birisi de, toksik metallerin gda yapsnda birikmesidir. Birikmre sonucu metallerin konsantrasyonu sudakinin ve havadakinin ok stnde kabilir. Byle bir oranda toksik metal ihtiva eden bir gday alan insan veya hayvan zehirlenebilir. Ayrca insan vcudunun baz toksik metalleri biriktirme zellii de vardr. rnein, kurunun insan vcudundaki yarlanma mr 1450, kadmiyumunki 200, inkonun ise 933 gndr. Tablo3.

  nemli Metalik Kirleticiler: 1070 ylnda yaplan temiz hava anlamasnda civa, kurun ve berilyum tehlikeli, bunlardan baka sekiz metal de tehlikeli olabilir kabul edilmitir. Tablo4. Tehlikeli olabilirler, bu elementlerin evredeki durumlar ok sk kontrol edilmelidir aksi halde zararl olabilirler denmek istenmitir. Tehlikeli olabilir denilirken zellikle insanlar iin tehlikeli olabilir denmektedir. Tabloda olmamasna ramen insanlar iin ok tehlikeli olan elementlerden birisi de Antimondur. Tabloya konmamasnn nedeni evrede eser oranda olmas ve yataklarna ok az rastlanmasdr. Bir metalin tehlikeli olabilmesi demek, evreyi kirletme ihtimalinin byk veya kullanlma yerlerinin ok olmas demektir.

  Tehlikeli
  1 Civa
  2 Kurun
  3 Berilyum
  Tehlikeli Olabilir
  1 Bakr
  2 Baryum
  3 inko
  4 Kadmiyum
  5 Kalay
  6 Mangan
  7 Vanadyum

  CIVA:
  Civa ve trevleri ok eski zamanlardan beri insanolu tarafndan bilinmektedir. Civa metal olarak esiz kimyasal ve fiziksel zelliklere sahip olduundan birok yerde kullanlr. Bunun sebebi unlardr;
  1) -39 ile 357 °C arasnda sv halde bulunan tek elementtir. Genleme katsays bu aralkta scaklkla linear olarak deiir.
  2) Metaller iinde en kolay buharlaan bir elementtir.
  3) Elektrik direnci ok dktr. Bu nedenle en iyi iletkenlik gsteren metallerden birisidir.
  4) Birok metali zerek alam verir. Bu alamlara amalgam denir.
  5) Baz bileikleri pestisit olarak kullanlr.

  Metal ktlece yerkabuunun yzmilyonda sekizi kadar olmasna ramen elde edilmesi olduka kolaydr. Zira yerkabuunun belirli yerlerinde HgS filizi halinde toplu olarak bulunur. Bu filizin kavrulmasyla metalik civa elde edilir.

  HgS + O2 ® Hg + SO2

  Civann evreye Yaylmas: Civa eitli yollardan evreye yaylan bir metaldir. rnein retimi esnasnda civann %2 kadar atmosfere karr. Bundan baka teki metallerin retimi esnasnda da atmosfere nemli miktarda civann kart bilinmekte, ancak miktar hakknda bir rakam verilememektedir.

  Kmr, linyit gibi fosil yaktlarn yaklmas esnasnda da atmosfere nemli miktarda civa yaylr. Yaplan aratrmalar kmrde yaklak milyonda bir kadar civa olduuna gstermitir. Ilk bakta bu konsantrasyondaki civadan ileri gelecek kirlenme ihmal edilebilir gibi grnmekte ise de gerek byle deildir. nk her yl milyonlarca ton fosil yakt kullanlmaktadr. rnein sadece ABD'de ylda 600 milyon ton kmr kullanlmakta ve bu kmrden 50-60 ton civann atmosfere verildii hesap edilmektedir. Bu miktar kmrde tespit edilen civann onda birinin atmosfere verildii hesap edilerek hesaplanmtr. Bundan da anlalacana gre sadece fosil yakt kullanma sonucu evre civa bakmndan nemli lde kirlenmektedir. Ayrca yeryzndeki kayalardan ve cevherlerden de ylda 250-300 ton kadar civann evreye yayld zannedilmektedir. Metal yeryznde genellikle metalik ve slfr halinde bulunur. Civa heriki halde de suda znmez. Fakat bunlar doada eitli yollardan suda znr hale gelirler. Bu yollardan birisi civanj metillenmesidir. Civa kirlenmesi kimyasal yollardan ok, metalik yollardan olur ve civa paracklar halinde evreye yaylr.

  Yukarda verilenlerden de anlalaca gibi civa, gerek doal olaylar, gerekse insan aktiviteleri sonucu hava, su, toprak olmak zere btn evreye yaylr. Havadaki civa konsantrasyonu nmunenin alnd yere gre deiir. Tablo5.

  NUMUNEALINANYER KONSANTRASYON

  1 ) Hava, civa filizlerine yakn(Yaklak 400m) 0.00009ppm
  2) Hava, bakr filizlerine yakn(Yaklak 400m) 0.00004ppm
  3) Hava , filiz olmayan blgelerden(Yaklak 400m) 0.00001ppm
  4) Toprak 0.1ppm
  5) Kaya 0.01-20

  Endstri blgelerinde yakn yerlerden alnan nmunelerde yukarda verilenlerin ok stnde deerler bulunur.

  Civann Yaratt evre Sorunlar:
  Teneffs edilen havayla alnan civa, gdalarla alnandan ok daha tehlikelidir. Metalik civa suda pratike znmediinden, ime sularndan civa alnmas ihtimali yok denecek kadar azdr.

  1950'li yllara kadar civa zehirlenmeleri zerinde fazla durulmamtr. Ancak 1953 ylnda Japonya'da Minamata koyunda yayan balklarda ve ailelerinde grlen nrolojik hastalklar birok kimsenin lmne (44kii) biroklarnn da fel olmasna neden olmutur. Bunun sebebi uzun bir zaman aratrlamamtr. Ancak kularda ve kedilerde de benzer hastaln grlmesi olayn sebebinin civa zehirlenmesi olduu kanaatini uyandrmi ve yaplan aratrmalar bunun doru olduunu ortaya koymutur. Bu trde koyda bulunan balklar yediklerinden zehirlenmilerdir. Koydaki balklarn neden bukadar ok civa ihtiva ettikleri aratrldnda, bunun o koydaki plastik fabrikasndan denize boaltlan metil civadan ileri geldii tespit edilmitir. Bu madde deniz canllarnn vcudunda birikmekte ve oradan da kurbanlarna gemektedir.

  Koyda yaplan analizden fabrika atk sularnn getii amurlu topraklarda 2000ppm, deniz suyunda 1.6-3.6ppm ve balklarda ise 5-20ppm civa olduu tespit edilmitir. Kirlenmi deniz suyundaki civa yaklak 0.1ppm dir. Bu rakamlar civann balklarda ne oranda biriktiini aka gstermektedir. Isve'te 1950-60 yllarnda ku poplasyonunda bir azalma olmutur. Bunun sebebinin civa zehirlenmesi olduu ve civann tohum koruyucu olarak kullanlan PMA'dan geldii tespit edilmitir. Bundan sonra Isve i sular zerinde de aratrmalar yaplm ve bunlarnda nemli lde kirlendii grlmtr. Bu kirlenmenin de Isve'te ok sayda olan kat fabrikalarnda kullanlan organik civa bileiklerinden ileri geldii tespit edilmitir.

  Amerikan bilim adamlar kendi lkelerinde kullanlan civa bileiklerinin daha ok inorganik orjinli olduunu dnerek Japonya ve Isve'ten gelen haberlere pek nem vermemilerdir. Ayrca, Amerikan bilim adamlar o tarihlere kadar inorganik civa bileiklerinin mikroorganizmalar tarafndan organik civa bileiklerine dntrlebileceklerini de bilmiyorlard. 1970 ylnda Kanada da alan bir Norveli bilim adamnn Michigan Ontario arasnda bulunan bir glde (Lake St Clair) yapt aratrmada gl suyunun civa ynnden ok kirlenmi olduunu bulmasndan sonra, Amerikan bilim adamlar konuya gereken nemi vermiler ve bu alanda yaplan almalar younlatrmlardr. Yaptklar almalardan Amerikan sularndaki balklarda da civa birikimi olduu sonucuna varmlardr. Bunun zerine FDA tekilat sratli bir kararla balklar ve teki yiyecek maddelerinde bulunabilecek azami civa orann 0.5 ppm ile snrlamlardr.

  Bugn iin hi deilse aadaki soruya cevp verebilmek amacyla aratrmalar devam etmektedir.
  1) FDA'nn balklar iin koyduu 0.5ppm st limitinin ne derecede geerli olduu
  2) Balklardaki doal civa konsantrasyonunun ne dzeyde olduu
  3) Balklardaki civann yarlama mrnn ne olduu

  Balklardaki 0.5ppm'lik civa st snr, civann btnnn balklarda civametil halinde bulunmas kabul zerine kurulmutur. Ancak 1970'li yllardan beri yaplan aratrmalar 0.5ppm lik st civa snrnn pek yerinde olmadn gstermitir. Isve bilimadamlarnn iddia ettikleri gibi btn civa bileikleri civametil halinde deil, ancak %25-30'u, civa metil halindedir. Hele deniz suyundaki civa bileiklerinin ancak, yde birkann civa metil halinde olduu tespit edilmitir. Ayrca Amerika Birleik Devletlerin de yaplan aratrmalar civann ancak %50'sinin civa halinde bulunduunu ortaya koymutur.

  Enteresan bir alma da 1972 ylnda yaplmtr. Bu almayla 70-80 yl nce mze nmunesi olarak alnan ve muhafaza edilen k ve ton balklar zerinde yaplan tayinlerde bulunan civa yzdeleriyle, okyanustan yeni tutulmu ayn balk trleri zerinde yaplan tayinlerde bulunan civa yzdelerinin ayn olduu grlmtr. Byle bir sonu Amerika'daki civa paniini ksmen de olsa hafifletmitir. Ancak 1974 ylnda yaplan bir almayla da balklar muhafaza etmek iin kullanlan maddelerin iinde az da olsa civann bulunaca ve dolaysyla mze balklarndan alnan sonulara gvenilemeyeceini ortaya koymutur. Yalnz insan aktivitelerinden ok uzak yerlerden tutulan balklarda bile civann bulunmasnn civa paniini gene bir miktar hafifletmitir. Bu sonu balklarda bulunan civann hi deilse bir ksmnn doal kaynaklardan geldiini ortaya koymutur.

  Civa organizmada ok uzun sre kalmaz ve dar atlr. Darya atlma sresi civann biyolojik yarlanma mr olarak verilir. Civametil bileiinin eitli canllardaki yarlanma mrleri Tablo6'da verilmitir.

  TR TEK DOZ BIYOLOJIK YARILANMA MR
  Fare Oral 8
  San Oral 16
  Kmes hayvan Oral 25
  Balk Oral 640-780
  Ylan Oral 910-1030
  Insan Oral 70

  Tabloda grlen yarlanma mrleri oral (azdan alnan) civametil bileikleri iindir. Ama enjeksiyonla verilen deerlerin yarlanma mrlerinin de ayn olduu gzetlenmitir.

  KURUN:
  Yerkabuundaki konsantrasyonu az olmasna ramen, kurun insanolu tarafndan eski zamanlardan beri ok iyi bilinen elementlerden birisidir. Bunun balca nedeni, kurunun kullanlmasnn ok kolay olmasdr. yleki;
  1) Erime noktas dk olduu iin kolayca sv hale getirilebilir ve istenilen ekile dkm yaplabilir.
  2) Yumuak ve dlebilir olmas nedeniyle bir ok ekillere sokulabilir.
  3) Kimyasa aktivitesi dolaysyla nemli havalarda koruyucu bir tabakayla kaplanr. Bu kaplanma ok uzun mrl olnasn salar.
  4) Bir ok metalle kymetli alamlar verir. Bu alamlarn zellikleri kurununkinden ok farkldr.
  5) Civa ve altndan sonra younluu en byk metaldir.

  Kurun gri renkli yumuak bir metaldir. Metal eski Msrllar ve Babilliler tarafndan da bilinmekteydi. Balca filizi galen'dir ve metal genellikle bu filizden elde edilir.

  Zaman zaman kurun zehirlenmelerine rastlanr bunlarn ounluu ime sularnn kurunla kirlenmesinden ileri gelir. Bunlara yakn bir gemite atmosferin kurunla kirlenmesinden ileri gelen zehirlenmeler de eklenmitir. Demirden sonra, atmosferi en ok kirleten metal kurundur.


  Atmosferin Kurunla Kirlenmesi:

  Bilimsel aratrmaclar atmosferin kurunla hza kirlendiini gstermektedir. Bu husus kuzey kutbuna yakn bir yerde bulunan Grnland adasndaki buz tabakalarndan derinliine kesilerek alnan buz rnekleri zerinde yaplan almalardan aka grlmektedir. yleki; Atmosferdeki kurun yzdesi, endstri devrimiyle artmaya balam ve 1940 ylndan sonra da bir srama gstermitir. Benzer almalar gney kutbundan alnan buz rnekleri zerinde de yaplm ve bu nmuneler de 1940 ylndan nce kuruna rastlanmamtr. Ancak, ok yeni buzlarda 0.02 ug/kg dzeyinde kurun tespit edilmiitir.

  Grnland adas buz nmunelerinden karlan bir baka sonu da atmosferde milattan nceki devirlerde bile 0.001 ug/kg dzeyinde bir kirlenmenin olduudur.


  Atmosferin kirlenmesi balca iki ekilde olur.
  1) Gaz halinde
  2) Paracklar halinde

  Gaz halindeki kurun benzin iindeki kurun tetraetilin veya kurun tetrametilin yanmas sonucu meydana gelir ve eksoz gazlaryla dar atlr. Bunlardan baka benzine dikloroetilen ve dibromoetilen de katldndan, kurun eksoz gazlar iinde genellikle halejenr bileikleri halinde bulunur. Tablo7. Tabloda ikinci stundaki deerler eksoz gazlarndan bekletilmeden yaplan saymlardan, nc stundakiler ise 18 saat bekletildikten sonra yaplan aratrmalardan alnan sonulardr.

  Bu stunlardan grlecei gibi kurun bileiklerinden bazlar yksek scaklklarda (PbClBr), bazlar da dk scaklklarda (PbCO3.2PbO) dayankldr.

  Kurun zehirlenmesi sz konusu olduu zaman akla gelen kurun bileikleri, kurun oksitleri, karbonatlar ve oksi-karbonatlardr. Havadaki kurun kirliliinin %98'i eksoz gazlaryla atmosfere verilen kurun bileiklerinden ileri gelir.

  Parack halindeki kurun bileikleri eitli kaynaklardan gelebilir. Bunlar balca yledir.
  1) Kmrlerin yaklmasndan
  2) Fueloil yaklmasndan
  3) Alkil kurun sentezi fabrikalarndan
  4) Kurun elde etme frnlarndan
  5) Pirin imalathanelerinden
  6) Kurun oksit imalathanelerinden

  TABLO7: Eksoz gazlar iinde tespit edilen kurun bileikleri, bu bileiklerin yzdeleri ve bu yzdelerin zamanla deimeleri.

  Organik kurun bileikleri 140°C'de paralanarak metalik kurun ve alkil radikalleri verir.
  PbR4 ® Pb + 4R
  Motordaki vuruntuyu nleyen faktrn serbest kurun mu, yoksa radikaller mi olduu zerinde yllardr allmasna ramen henz anlalamamtr. Benzine kurun katlmas son zamanlarda baz lkelerde azaltlmakta veya tamamen kaldrlmaktadr.

  Sularda Meydana Gelen Kurun Kirlenmesi :

  Sularda klinik olaylara neden olacak kadar kurun bulunmaz. Amerikan Salk Tekilatnn (PHS) sularda kabul ettii max. kurun konsantrasyonu mg/L'dir. Metal endstrilerine yakn sularda tespit edilen kurun konsantrasyonu teki sularnkinden yksek bulunmutur. Bu almalarda bulunan en yksek kurun deeri 0.14 mg/L dir. Yakn bir gemite Avrupa lkelerinde kurun zehirlenmelerine rastlanmtr. Yaplan aratrmalar bunun evlerde kullanlan kurun borulardan meydana geldiini ortaya koymutur. Amerikada byle olaylara hi rastlanmamtr. nk orada i tesisatlarda kurun deil bakr ve galvanizli demir borular kullanlmtr. Sertlii yksek doal sularda kurun borularn kullanlmas o kadar nemli deildir. nk kurun oksijen yannda doal sularda bulunan karbonat ve slfat iyonlaryla reaksiyona girerek suda znmeyen kurun karbonat ve kurun slfat verir. Bunlar kurun borunun i yzeyinde koruyucu bir tabaka meydana getirir.

  Amerikada kaak olarak imal edilen viskiler zerinde yaplan almalar byle viskilerdeki kurun yzdesinin msade edilenden 20 kat daha yksek olduunu ortaya koymutur. Bunun imalat sistemindeki boru eklemelerinde kurunlu leyimler, younlatrc olarak da otomobil radyatrlerinin kullanlmasndan ileri geldii sonucuna varlmtr.

  Toprak Ve Bitkilerde Kurun:

  Kurun toprak ve bitkilerde eser oranda bulunur. Topraktaki konsantrasyonu ortalama olarak 15ppm dir. Genel olarak yeryzndeki kurun konsantrasyonu yeraltndaki kurun konsantrasyonundan daha yksektir.

  Deiik yzdede olmak zere eitli bitkilerde kurun bulunur. Bitkilerdeki doal kurun seviyesi 5ppm in altndadr. Bu doal kurun seviyesi bitkinin yetitii topraa ve iinde bulunduu atmosfere gre artabilir. Bitki tarafndan alnan kurunun byk bir ksm bitkinin kklerinde birikir. Bitkinin kurunu bnyesine almas veya asimile etmesi topraktaki toplam kurundan ziyade topraktaki znebilir konsantrasyonu 0.05-5 ppm seviyesindedir. ok znen kurun bileikleri torakta znmeyen kurun bileikleri haline dnr. Bir almada znebilen yzdesi 2784 ppm olan bir toprak yaplm baka bir deile belirli miktarda toprak buna yukardaki konsantrasyonu salayacak kadar kurun nitrat ilave edilmi ve toprak gn sonra analiz edilmitir. Ancak sonucu toprakta 17 ppm znebilen kurun kald grlmtr.

  Yol kenarndaki bitkilerde grlen kurun kirlenmesinin byk bir ksm yzey kirlenmesi eklindedir. Byle kirlenmelerin byk bir ksm bitkinin iyi bir ekilde ykanmasyla giderilebilir ve kurun dzeyi yola ok uzak yerlerden alnan bitkilerdeki kurun dzeyine getirilebilir. Ancak, yola yakn bitkilerin ykanmas, hale etkili bir ekilde ykanmas mmkn olmadndan kurun, bu otlar yiyen hayvanlara geer ve vcutlarnda birikir.

  Kurunun Vcuttaki Durumu:

  Atmosferde hi kurun olmad kabul edilse bile, insan doal kaynaklarndan, baka bir deile yiyecek ve ieceklerden bir miktar kuun alr. Bu kaynaklardan alnacak gnlk kuun yaklak 0.01ug kadardr. Ilkel insann ald gnlk kurunun da yaklak bu dzeyde olaca sylenebilir. Buna karlk gnmz insannn ald gnlk kurun 10ug. kadardr.

  Iskelet veya kemiklerdeki kurunu tayin etmek ok zor olduundan veya kandaki kurun konsantrasyonu tayin edilir. Bundan da vcuttaki kurun hesaplanr. Klinik olarak kurun zehirlenmesi tehisi olduka zordur. Buna ramen yetikin bir kimse kannn 100 ml'sinden mikrogram(ug) kurun bulunmas zehirlenmenin nemli bir iaretidir. Kandaki ug olarak kurun miktar u anlama gelir.

  A) 40'dan az, normal
  B) 40-80 kabul edilebilir.
  C) 80-120 tehlikelidir.
  D) 120'den fazla . ok tehlikeli kurun zehirlenmesi var.

  Kurun zehirlenmesi hayvanlarda da grlr. ok kullanlan av blgelerinde sama yutan kularda, kazlarda ve rdeklerde kurun zehirlenmelerine olduka ok rastlanr. Bitkilerdeki doal kurun seviyesi 5ppm'in altndadr.
  Balikesir.edu.tr

 2. #2

  Fetullahclar Trkiyede

  Fetullahclar Trkiyede Bakrdan yaplan aydanlk ve semaver satarak milleti zehirleyererk ksrlatrmaya devamediyorlar

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajinizi Degistirme Yetkiniz Yok
 •  
 
bitkisel tedavi
   
Bitkisel Tedavi | Dogal Tedavi | Gazete Haberleri | Sikayet Yolla | Tketici Haklari | Aloe Vera | Nas?l Zayiflarim | Diyet Liste | Bitkisel Tedavi